Biomedica

Молекулярна диагностика

Модерната молекулярна и клетъчна биология ни дават представа за механизма на заболяванията на молекулярно и генетично ниво, което сега може да бъде превърнато в диагностично, прогностично и терапевтично приложение в модерното здравеопазване.

Точната, надеждна и бърза диагностика подобрява грижите за пациентите, намалява престоя в болниците и намалява разходите за здравеопазване. Тези цели са в центъра на всяка здравна система.

В сътрудничество с нашите партньори предлагаме висококачествени продукти, които оказват влияние върху почти всеки болничен отдел.